slideshow

ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY VTZ

Naša spoločnosť zabezpečuje vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

TECHNICKÝCH ZARIADENÍ TLAKOVÝCH
TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PLYNOVÝCH
TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ZDVÍHACÍCH
TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH

Taktiež zabezpečujeme:

  • spracovanie sprievodnej technickej dokumentácie zariadení
  • posúdenie technického stavu vyhradených technických zariadení z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • návrh opatrení na odstránenie nedostatkov
  • sledovanie a dodržiavanie harmonogramu plánovaných opakovaných prehliadok a skúšok
  • poradenskú činnosť v oblasti technických zariadení
  • vedenie evidencie technických zariadení
  • spoluprácu s oprávnenou právnickou osobou pri vykonávaní úradných skúšok