slideshow

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci / Požiarna ochrana

Bezpečnostno-technická služba a manažérstvo BOZP

Bezpečnostno-technická služba je plnohodnotným nahradením interného autorizovaného bezpečnostného technika v zmysle zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri prácu v znení neskorších predpisov (Zákon 309/2007 Z.z. a Zákon 140/2008 Z.z.). Táto činnosť zahŕňa:

 • komplexný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci BOZP)
 • previerky BOZP
 • vyšetrovanie úrazov
 • dychové skúšky požitia alkoholu
 • identifikácia nebezpečenstiev a ohrození, hodnotenie rizík
 • spracovávanie interných predpisov z BOZP, bezpečných pracovných postupov, regulatívov pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP)
 • spracovanie výročných správ o stave BOZP
 • činnosť komisie BOZP
 • súčinnosť pri odškodňovaní pracovných úrazov
 • posudzovanie technickej dokumentácie (projekty, bezpečné pracovné postupy a pod.)
 • predkolaudačné a kolaudačné konania nových stavieb a zariadení
 • koordinácia činnosti v styku s orgánmi štátnej správy (Inšpektorát práce, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, polícia, zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa a pod.)
 • vykonávanie vnútorných auditov
Štatistika pracovných úrazov
 • predpísaná evidencia, registrácia a štatistika pracovných úrazov podľa príslušných predpisov SR
 • predkladanie predpísanej dokumentácie a záznamov o úrazoch na zainteresované štátne inštitúcie
 • kompletná príprava dokumentácie a zaškolenie zamestnancov
 • príprava samohodnotiacich dotazníkov
 • vykonávanie interných auditov
INTERNÉ AUDÍTOVANIE FIRIEM V OBLASTI SYSTÉMU KVALITY A BOZP – ZAVÁDZANIE PROGRAMU BEZPEČNÝ PODNIK
 • vykonávanie auditov, previerok, príprava audítorských tímov
 • sme firma akreditovaná NIP na preverovanie (audit) kritérií pre získanie osvedčenia „Bezpečný podnik“

OCHRANA PRED POŽIARMI (OPP)

Základom OPP je zabezpečovanie komplexných služieb technika požiarnej ochrany v rozsahu stanovenom v zákone c. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších zmien a doplnkov a Vyhlášky MV SR c. 121/2002 Z.z. o prevencii v znení neskorších zmien a doplnkov. K tomuto patrí:

Výkon technika požiarnej ochrany
 • vykonávanie protipožiarnych preventívnych prehliadok
 • vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
 • vstupné a periodické školenia OPP riadiacich zamestnancov a zamestnancov
Výkon špecialistu požiarnej ochrany
 • spracovávanie projektov požiarnej ochrany,
 • riešenie špecifických prípadov a požiadaviek požiarnej bezpečnosti
 • vypracovanie analýz nebezpečenstva vzniku požiaru
Hasiace prístroje
 • dodávka kvalitných hasiacich prístrojov
 • zabezpečenie ročnej kontroly hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR c. 719/2002 Z.z. o hasiacich prístrojoch, kontrola podľa požiadaviek NFPA, vrátane výmeny
Poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi
 • tvorba koncepcie, systému ochrany pred požiarmi
 • posudzovanie existujúceho stavu a definovanie potrieb zákazníka
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
 • zabezpečovanie činností špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií v rozsahu stanovenom v zákone c. 261/2002 Z.z. a jeho vykonávacích predpisov
 • poskytovanie poradenstva v rozsahu požiadaviek
Manažment rizík
 • posudzovanie a riadenie rizík v oblasti požiarnej bezpečnosti pomocou analytických systémových nástrojov
 • vykonávanie dychových skúšok certifikovaným (určeným) meradlom Dräger Alcotest 7410 Plus. Je to elektronický prístroj na meranie alkoholu v dychu a následne zhotovenie dôkazov o nameranej hodnote. Merania sú rýchle a vďaka novej generácie senzorov, ktoré sa nachádzajú v prístroji, majú aj vysokú presnosť