slideshow

NA ÚVOD

Cieľom BOZP je nielen predchádzať nenahraditeľným stratám na ľudských životoch a škodách na zdraví pri pracovných úrazoch, chorobách z povolania a iných poškodeniach zdravia pri práci, ale aj veľkým materiálnym stratám, lebo postupy, ktoré prispievajú k zvyšovaniu úrovne BOZP, súčasne pozitívne ovplyvňujú aj produktivitu, efektívnosť a kvalitu práce a vedú k vyššej hospodárskej prosperite.

Zamestnávateľ môže a musí svojich zamestnancov neustále motivovať k BOZP, nielen v zákonom daných intervaloch (zákon 124/2006 Z.z.), ale podľa potreby. To znamená zohľadniť typ práce, vekovú štruktúru svojich zamestnancov, skúsenosti svojich zamestnancov a podobne. Nesmie sa zabúdať na istú „rutinnosť“ práce aj notoricky známeho pojmu Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci, z čoho vyplýva potreba mať zvýšenú kontrolu pracovníkov. V konečnom dôsledku sa možno zbytočné „omieľanie“ bohato odmení na hladkom chode prevádzky bez pracovných úrazov.

MOTIVOVAŤ možno mnohými spôsobmi, zjavne možno nesúvisiacimi s BOZP. Osobným príkladom, dodržiavaním poriadku na pracovisku, dodržiavaním časového harmonogramu práce, aby sa vyhlo stresovým situáciám, pravidelnými stretnutiami za účelom diskusie o možnostiach zlepšení BOZP zo strany zamestnancov, vytvorenie pohodového pracovného prostredia, náhodnými kontrolami, pravidelným auditom, revíziami zariadení a ďalšími čiastkovými opatreniami. Za veľmi dôležité je možné považovať vytvorenie všeobecne prístupnej nástenky, umiestnenej pokiaľ možno na mieste s najpravidelnejším pohybom čo najväčšieho počtu zamestnancov, na ktorej budú umiestňované dôležité informácie a predpisy.

PODNIKOVÁ POLITIKA AJ Z HĽADISKA BOZP a OPP JE ZÁKLADOM FUNGOVANIA SYSTÉMU RIADENIA.

Zostavenie podnikovej politiky BOZP a OPP je dôležité pre správne fungovanie celého systému riadenia. Stanovuje zámery, ciele, spôsob realizácie a zdroje na zlepšenie stavu. Deklaruje postoj firmy k zamestnancom, k bezpečnosti a ochrane zdravia, požiarnej ochrane, kvality služieb a výrobkov, kontroly a stanovuje stratégiu, ako realizovať neustály pokrok.