slideshow

O SPOLOČNOSTI

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) a ochrana pred požiarmi (OPP) je našou každodennou záležitosťou. Chceme byť v odbore najlepší, ale nechceme to o sebe hovoriť sami, hovoria to za nás naše pracovné výkony a spokojní zákazníci.

Náplňou firmy je poskytovanie komplexných služieb bezpečnostného inžinierstva spoločnostiam v priemyselnom odvetví. Firma je zameraná na poskytovanie komplexných služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP), prevencie závažných priemyselných havárií, auditmi, prípravou na certifikáciu systémov riadenia podľa ISO a bezpečného podniku, chemickou bezpečnosťou, revíziami zariadení, s cieľom vychovávať a vzdelávať zamestnancov zákazníka a minimalizovať straty ich zamestnávateľa.

Naša firma zabezpečuje aj ostatné činnosti súvisiace s ochranou zdravia zamestnancov, akými sú napríklad merania fyzikálnych faktorov pracovného prostredia, školenia zamestnancov a vybraných profesií (žeriavnici, viazači, obsluha motorových vozíkov, priemyselných výťahov, brán, práce vo výškach...), odborné prehliadky a skúšky (revízie) VTZ elektrických, zdvíhacích, oceľových konštrukcií a pod.

Výhodou externej formy poskytovania uvedených služieb formou zmluvného outsourcingu je objektívny prístup k ich výkonu, plná náhrada autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany, pričom navyše prináša našim zákazníkom úsporu času zamestnancov, znižuje náklady, zabezpečí neustálu informovanosť zamestnancov a neustálu aktualizáciu dokumentácie v čo najvyššej kvalite v súlade s medzinárodnými štandardami. Oproti tomu je interný bezpečnostný technik do určitej miery ovplyvňovaný funkčnou podriadenosťou k vedeniu firmy. V našej praxi sa nám ako veľmi prospešné javí spojenie interného bezpečnostného technika a externej bezpečnostno-technickej služby hlavne vo firmách s väčším počtom zamestnancov.

Obchodná stratégia našej spoločnosti je postavená na tímovej práci a individuálnom prístupe k zákazníkovi, optimalizácii jeho nákladov a neustálom zlepšovaní. Pri cenotvorbe vychádzame z filozofie optimálneho nastavenia ceny podľa skutočných podmienok a požiadaviek zákazníka.

Všetky naše služby sú poskytované špičkovými špecialistami v predmetných oblastiach a naša spoločnosť vlastní predpísané oprávnenia a osvedčenia.