slideshow

SLUŽBY

BEZPEČNOSTNO-TECHNICKÁ SLUŽBA A MANAŽÉRSTVO BOZP

Vykonávanie bezpečnostno-technickej služby sa riadi zákonom 124/2006 Z.z.. Pod týmto pojmom rozumieme plné nahradenie interného bezpečnostného technika, vedenie úrazovej štatistiky, vyšetrovanie úrazov, vzdelávanie zamestnancov a zástupcov zamestnancov. Ďalej zavádzanie systémov ISO a audit, školenia práce vo výškach, vykonávanie dychových skúšok zamestnancov.

OCHRANA PRED POŽIARMI (OPP)

Ochrana pred požiarmi, alebo OPP, zahŕňa v sebe všetku povinnosti technika požiarnej ochrany (PO) v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. K tomuto samozrejme patrí aj zabezpečenie hasiacich prístrojov a kontrola hasiaceho zariadenia. Dodávka a montáž hasiacich prístrojov. Poradenstvo v tejto oblasti a tiež služby spojené s výkonom špecialistu požiarnej ochrany.

KOORDINÁCIA BOZP NA STAVBÁCH

Stavebná činnosť je štatisticky jednou z najnebezpečnejších činností vôbec. Preto je nutné dbať na vysokú úroveň bezpečnosti pri práci na stavenisku v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.. V tejto oblasti naši inšpektori vykonávajú dohľad a koordináciu na stavbách rôzneho typu tak, aby sa predchádzalo úrazom na stavenisku.

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE

Vysoká úroveň vedomostí zamestnancov je kľúčová pre úspech každej firmy, preto naša spoločnosť poskytuje komplexné zastrešenie odborného vzdelávania zamestnancov. Školenia poskytujeme v oblasti BOZP, OPP, práce s bremenami, školenia vodičov, kurzy prvej pomoci, kurzy obsluhy strojov a motorových vozíkov a taktiež kurzy obsluhy a opravy vyhradených technických zariadení.

ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY

K bezpečnosti práce neoddeliteľne patrí aj dobrý stav zariadení firmy. Naša spoločnosť sa venuje odborným prehliadkam a odborným skúškam (revíziám) vyhradených technických zariadení a taktiež aj vzdelávaním obsluhy týchto zariadení.

LEGISLATÍVA A PORADENSTVO

Neoddeliteľnou súčasťou našich služieb je aj poradenstvo v oblasti pracovného práva a mzdových predpisov v náväznosti na bezpečnosť práce. Taktiež poradenstvo v oblasti hygieny práce, chemickej bezpečnosti a ďalších.