cena
slideshow

SLUŽBY

BEZPEČNOSTNO-TECHNICKÁ SLUŽBA A MANAŽÉRSTVO BOZP (odkaz na stránku BOZP a OPP)

Vykonávanie bezpečnostno-technickej služby sa riadi zákonom 124/2006 Z.z.. Pod týmto pojmom rozumieme plné nahradenie interného bezpečnostného technika, vedenie úrazovej štatistiky, vyšetrovanie úrazov, vzdelávanie zamestnancov a zástupcov zamestnancov. Ďalej zavádzanie systémov ISO a audit, školenia práce vo výškach, vykonávanie dychových skúšok zamestnancov. ...viac

OCHRANA PRED POŽIARMI (OPP) (odkaz na stránku BOZP a OPP)

Ochrana pred požiarmi, alebo OPP, zahŕňa v sebe všetku povinnosti technika požiarnej ochrany (PO) v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. K tomuto samozrejme patrí aj zabezpečenie hasiacich prístrojov a kontrola hasiaceho zariadenia. Dodávka a montáž hasiacich prístrojov. Poradenstvo v tejto oblasti a tiež služby spojené s výkonom špecialistu požiarnej ochrany. ...viac

KOORDINÁCIA BOZP NA STAVBÁCH (odkaz na stránku stavby)

Stavebná činnosť je štatisticky jednou z najnebezpečnejších činností vôbec. Preto je nutné dbať na vysokú úroveň bezpečnosti pri práci na stavenisku v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.. V tejto oblasti naši inšpektori vykonávajú dohľad a koordináciu na stavbách rôzneho typu tak, aby sa predchádzalo úrazom na stavenisku....viac

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE (odkaz na stránku vzdelávanie)

Vysoká úroveň vedomostí zamestnancov je kľúčová pre úspech každej firmy, preto naša spoločnosť poskytuje komplexné zastrešenie odborného vzdelávania zamestnancov. Školenia poskytujeme v oblasti BOZP, OPP, práce s bremenami, školenia vodičov, kurzy prvej pomoci, kurzy obsluhy strojov a motorových vozíkov a taktiež kurzy obsluhy a opravy vyhradených technických zariadení....viac

ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY (odkaz na stránku VTZ)

K bezpečnosti práce neoddeliteľne patrí aj dobrý stav zariadení firmy. Naša spoločnosť sa venuje odborným prehliadkam a odborným skúškam (revíziám) vyhradených technických zariadení a taktiež aj vzdelávaním obsluhy týchto zariadení....viac

LEGISLATÍVA A PORADENSTVO (odkaz na stránku poradenstvo)

Neoddeliteľnou súčasťou našich služieb je aj poradenstvo v oblasti pracovného práva a mzdových predpisov v náväznosti na bezpečnosť práce. Taktiež poradenstvo v oblasti hygieny práce, chemickej bezpečnosti a ďalších....viac

PODPORNÉ ČINNOSTI (odkaz na stránku podporné činnosti)

Ku komplexnému zabezpečeniu bezpečnostného inžinierstva patria aj činnosti montážneho charakteru. Preto naša spoločnosť zabezpečuje aj služby ako sú rôzne elektrikárske a elektroinštalačné práce, montáž zabezpečovacej techniky a kamerových systémov a rôzne ďalšie..viac

Cenu našich služieb si môžete zistiť kliknutím sem.