cena
slideshow

PORADENSTVO

Možnosť obrátiť sa na partnera v rôznych oblastiach je kľúčová pri rozvoji akejkoľvek spoločnosti. Našim klientom poskytujeme podporu a poradenstvo v rôznych oblastiach v nadväznosti na bezpečnosť práce, požiarnu ochranu, systémy manažmentu podľa ISO a rôznych ďalších:

Zavádzanie systémov manažérstva kvality, environmentu a BOZP podľa noriem ISO EN 9001, ISO EN 14 001 a ISO OHSAS 18 001
 • kompletná príprava dokumentácie a zaškolenie zamestnancov,
 • príprava samohodnotiacich dotazníkov,
 • vykonávanie interných auditov,
Poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych a mzdových predpisov
 • vykonávanie kontroly a poradenstva v oblasti pracovnoprávnych a mzdových predpisov v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce a súvisiacich predpisov,
 • tvorba interných predpisov u zamestnávateľa v nadväznosti na danú oblasť,
Poradenstvo v oblasti hygieny práce a chemickej bezpečnosti
 • stanovenie a kontrola dodržiavania hlavných zásad hygieny práce na pracovisku,
 • spracovanie regulatívov pre prideľovanie ochranných nápojov, umývacích a čistiacich prostriedkov a ochranných mastí,
 • poradenstvo v oblasti bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na pracovisko,
 • stanovenie hlavných zásad pri manipulácii a skladovaní chemických látok,
 • tvorba kariet bezpečnostných údajov produkovaných látok,
Analýzy SYSTÉM–PROCES–ÚDAJE
 • optimalizácie systémov a procesov vrátane dokumentácie, tvorba optimálnych tokov a postupov,
 • poradenstvo pre oblasť systému manažérstva kvality,
Služby v oblasti získavania prostriedkov z fondov EÚ
 • komplexné spracovanie projektov vrátane sprievodnej dokumentácie,
Komplexná realizácia a manažovanie projektov
 • zabezpečenie komplexnej dodávky služieb a tovarov pre právnické a fyzické osoby,
 • manažovanie realizácie zákaziek,
 • inžiniering (na základe požiadaviek, pokynov, zadania, podkladov a projektovej dokumentácie klienta zabezpečíme výber dodávateľov, zhotoviteľov, realizáciu a manažovanie zákaziek) a marketingové služby.

Cenu našich služieb si môžete zistiť kliknutím sem.